enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Turizm Sektörü Çıkacak Kararları Bekliyor

27.04.2020
A+
A-

thi – Derviş İşçi, “Ekonominin lokomotifi olan turizm sektörü açıklanacak kararları bekliyor”

Yol-İş Holiday Otelleri’nin Başarılı Genel Müdürü Der­viş İŞCİ’nin, Turizm sektörü hakkında açıklaması;

Ül­ke­miz­de ve Dün­ya­da ya­şa­nan Covid 2019 sal­gın has­ta­lı­ğı­nın ne­ti­ce­sin­de Tu­rizm sek­tö­rü %90 durma nok­ta­sı­na gel­miş çoğu otel­ler ka­pat­mış, ka­pat­ma­yan otel­le­ri­miz­de çok sı­kın­tı­lı bir dö­nem­den geç­mek­te­dir. Diğer ta­raf­tan yaz ayı yak­la­şır­ken ka­pa­lı olan otel­le­rin açıl­ma za­ma­nı gel­me­si­ne rağ­men virüs ten do­la­yı açıl­ma­sı mayıs so­nu­na yet­ki­li­le­ri­miz ta­ra­fın­dan baş­la­tıl­ma­sı dü­şü­nül­mek­te­dir. Sek­tör­den biri ola­rak bu se­vin­di­ri­ci bir haber ama devam eden sal­gın has­ta­lık halen aşısı bu­lun­ma­dı­ğın­dan açı­la­cak tu­rizm se­zo­nun­da ya­şa­ya­bi­le­ce­ği­miz so­run­lar sek­tö­rü dü­şün­dür­mek­te­dir,

Ba­ka­nı­mı­zın sezon açı­lır­ken ba­sı­na ver­miş ol­du­ğu bil­di­ri­de te­sis­le­rin hijen bel­ge­si ala­bi­le­ce­ği­ni,%50 ka­pa­si­te ile ça­lı­şa­bi­le­ce­ği­ni, açık büfe ol­ma­ya­ca­ğı­nı, mi­sa­fir­ler ara­sın­da sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­ra uyul­ma­sı gibi bil­di­rim­ler söy­le­miş­tir. Otel­ci ote­li­ni has­ta­lık bi­ter­se bir an önce açmak is­ti­yor fakat virüs ta­ma­men bit­mez­se aşı bu­lun­maz ise açı­la­cak tu­rizm se­zo­nun­da otel­ler çok sı­kın­tı­lı bir yılın içine gi­re­cek­tir ma­li­yet­ler, gir­di­ler ve büyük so­run­la­rın ol­du­ğu re­sort otel­ler şehir otellerine göre daha çok büyük bir sı­kın­tı içine daha gir­miş ola­cak­tır uzun yıl­lar­dır bir iş­let­me­ci ola­rak ola­bi­lecek sı­kın­tı­la­rı aşa­ğı­da yaz­ma­ya ça­lış­tım,

Nasıl ?

Siz otel­le­re der­se­niz ki ;

% 50 ka­pa­si­te ile çalış,

Açık bü­fe­yi kal­dır, ma­sa­ya ser­vis yap,

De­zen­fek­tan işini artır,

Ser­ti­fi­ka al,

Buna da para öde !

1.) Otele gi­riş­ten çı­kı­şa kadar mi­sa­fi­rin ve otel yö­ne­ti­mi­nin yap­ma­sı ge­re­ken bir zo­run­lu uy­gu­la­ma ola­cak­mı. Gi­riş­te ateş ölçme ve sağ­lı­ğıy­la il­gi­li so­ru­lar olan ki­şi­ye ait check list ya­pı­la­cak mı.

2.) Açı­la­cak olan otel­le­re nasıl bir des­tek dü­şü­nü­lü­yor (per­so­nel, vergi, ener­ji gi­der­le­ri, yi­yecek ve içecek özel­lik­le al­kol­lü içe­cek­ler vs.)

3.) Mi­sa­fir otel­de ko­nak­la­ma ya­par­ken ola­bi­lecek ra­hat­sız­lık so­nu­cun­da has­ta­ne­ye mü­ra­ca­atın­da covid 19 ol­du­ğu tes­pit edi­lir­se otele ve per­so­ne­le ne ola­cak, ay­rı­ca otel­den ay­rıl­dı­ğın­da her­han­gi bir prob­lem yok­ken evine dön­dü­ğün­de ra­hat­sız­la­nıp has­ta­ne­ye mü­ra­ca­atın­da bu vi­rü­sü ta­şı­dı­ğı tes­pit edi­lir­se yine aynı sorun o ta­rih­te otel­de kalan mi­sa­fi­re, per­so­nel ve otele ne ola­cak.

4.) Sal­gın devam et­ti­ği için ha­vuz­lar açık ola­cak­mı, ola­cak­sa kul­lan­ma şart­la­rı ne ola­cak ote­lin kul­lan­dır­ma riski ne ola­cak, ha­vu­za gi­recek bi­rin­de po­zi­tif biri olur­sa ne ola­cak iş­let­me­nin so­rum­lu­lu­ğu ne ola­cak.

5.) 2020 se­zo­nu sa­tış­la­rı tüm tatil Böl­ge­le­rin­de her şey dahil kon­sep­tin­de sa­tıl­dı eğer pan­si­yon ba­zın­da ya­pı­la­cak bir de­ği­şik­lik so­nu­cun­da daha önce satın alan­lar ne ola­cak nasıl bir de­ği­şik­lik ya­pı­la­cak.

6.)Ha­zi­ran Tem­muz Ağus­tos % 50 do­lu­luk, ma­sa­ya ser­vis için 2 kat daha fazla per­so­nel ile hiç bir küçük, orta boy öl­çek­li otel ayak­ta du­ra­maz .

7.) Hiç bir per­so­nel 3 ay için otel­ler­de ça­lış­maz ,

8.) Sezon sonu per­so­ne­li tek­rar çı­kar­ta­mam, elim­de pat­lar kor­ku­su ile sek­tör kaçak is­tih­da­ma yö­ne­lir. Bu ve­si­le ile işkur ile dört aylık yeni bir ça­lış­ma prog­ra­mı ha­zır­la­na­bi­li­nir iki ay iş kur ödeme yapar iki ay iş­let­me öder.

9.) Şart­lar ve ola­bi­lecek sı­kın­tı­la­ra net ce­vap­lar ve­ril­mez ise Hiç bir otel­ci, 3 ay için ote­li­ni açmak is­te­mez.

10.) Ser­ti­fi­ka verme işi nasıl ola­cak, kri­ter­ler mev­cut otel­le­rin fi­zi­ki du­rum­la­rı göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­sı ge­re­kir.

11.) % 50 do­lu­luk demek ma­li­yet­le­rin 2 kat art­ma­sı an­la­mı­na gelir ,400 Tl den 800 Tl ye500 Tl den 1000 Tl çı­ka­cak olan kişi başı üc­ret­ler­le hiç kimse tatil satın ala­maz .

12.) Yu­kar­da­ki mad­de­le­re ce­vap­lar önce sağ­lı­ğa uygun ve son­ra­da iş­let­me­ci­yi des­tek­le­yi­ci olur ise ;

Tatil ve tu­rizm ; hiç bir ver­gi­si, polis kaydı, per­so­nel gi­de­ri ve de­ne­ti­mi ol­ma­yan,

diğer in­san­lar­dan izole edil­miş Ki­ra­lık Da­ire­le­re kayar .

Yu­kar­da­ki ya­zı­lan so­ru­lar ce­va­bı ne olur ama olum­suz ol­du­ğu tak­tir­de sezon da tüm re­sort otel­le­rin so­run­la­rın içine gö­mül­me­si olur ay­rı­ca 2021 yı­lı­na da çok so­run­lu ve sı­kın­tı­lı girer.

Dev­le­tin kayıp , ka­ça­ğı artar ,

Ki­ra­lık Daire sek­tö­rü­ne tavan ,

Tu­ris­tik Otel­le­re taban yap­tı­rır !

Uma­rım

Ba­kan­lık ala­ca­ğı ka­rar­la­rı ar­ka­sın­dan neler ge­le­ce­ği­nin he­sa­bı­nı ya­pa­rak ka­rar­lar alır­lar.

2021 yı­lı­na her şey dahil kon­sep­tin­den kur­tul­mak için bir fır­sat yılı ola­bi­lir 2021 sa­tış­la­rı yeni sis­te­me göre ya­pıl­mış olur. Kay­bo­lan bir yılı yarım pan­si­yon bir satış ya­pa­rak tu­rizm bel­de­le­ri­ni, es­na­fı ta­ma­men ha­re­ket­len­dir­miş olu­ruz. Acen­ta­la­ra satış yap­tı­ğı pa­ket­le­re git­ti­ği tu­rizm bel­de­si­ne bir gün­lük gü­nü­bir­lik tur koy­ma­sı­nı zo­run­lu hale ge­ti­re­bi­lir. Bu satış böl­ge­ye ciddi bir des­tek ver­miş ola­cak.

image_pdfPdf Oluşturimage_printYazdır